2. jún 2017 až 3. september 2017

Dr. Sylva Petrová, Prof. em.

Palo Macho, maliar, sklár, pedagóg, a básnik (1965) patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej kultúrnej scény súčasnosti. Svojou unikátnou, nekonvenčnou výtvarnou (a literárnou) tvorbou si získal vysoký umelecký kredit doma aj v zahraničí.

Poznávacím znamením Machových prác je inovácia: inovácia poňatia práce so sklom a maľby na ňom. Machov talent je rozkročený medzi dvoma pólmi – sklom a maľbou. Sklo používa ako plátno. Je maliarom, ktorý na umelecké vyjadrenie využíva médium skla s jeho priehľadnosťou, priesvitnosťou, krehkosťou a exkluzívnosťou, a tým svojim prácam, oproti klasickej maľbe, dáva ďalší fyzikálny (priestorový), a súčasne aj významový rozmer.

Originálny výraz jeho diel podporuje permanentný experiment, hravosť, a zvedavosť. Využíva digitálne prenášané fotografie, obtlačky, kresby, priehľady, rôzne plány maľby a kresby na vrstvených tabuliach skla... Maľovanie v posledných rokoch rozširuje aj kovovými konštrukciami zakomponovanými do priestoru, a vytvára svojho druhu maľbu ako objekt – sochu. Schopnosti „donútiť sklo“ robiť čo sám ako tvorca chce, načerpal počas dlhých štúdií na sklárskych školách na Slovensku a aj v Čechách. Preto dokáže používať sklárske technológie v celej ich šírke bez toho, aby ho technicky obmedzovali. Vo svojom poňatí tvorby a ceste k umeniu sa vyhranil už ako mladý tvorca, a tieto názory v zásade nikdy nezmenil.

Machov prejav, založený na európskych kultúrnych hodnotách a vzdelanosti, je vysoko intelektuálny. Nechce nás baviť príbehmi a komentármi aktuálneho diania, ale zobrazuje všeobecné princípy existencie, myslenia a vesmíru. Jeho poetické a abstrahujúce maľby inšpirované detstvom, krajinou, architektúrou, ľudskou figúrou, rituálom atď. majú silný emocionálny potenciál, ktorý vzbudzuje asociatívne väzby k meditácii a filozofickému mysleniu.