Palo Macho – IN EXTENSO

Peter Michalovič

Výstava Pala Macha, ktorá má názov IN EXTENSO, prezentuje práce z posledného obdobia. Základ výstavy tvoria obrazy zo skla, ktoré inklinujú k výtvarnej poetike geometrickej maľby. Autor sa pokúsil novým spôsobom definovať základné tvaroslovie geometrickej maľby, pričom do popredia jeho záujmu sa dostáva vzťah plochy a farby. Hrúbka a transparentnosť sú atribúty skla, ktoré Macho nepotláča, práve naopak, originálnym spôsobom využíva tieto vlastnosti. Hrúbka skla umožňuje vrstviť na seba jednotlivé geometrické obrazce, prekrývať ich, a to isté robí aj s farebnými plochami. Prostredníkom medzi jednotlivými, na prvý pohľad oddelenými tvarmi a vrstvami je svetlo, ktoré nimi prechádza a ktoré ich spája do vnútorne dynamického celku. Tak vznikajú originálne sklené arterfakty, existujúce na hranici maľby a sklárskej tvorby, ktoré rozvíjajú hru medzi pozadím a popredím, a ktorých zmysel nevzniká mechanickým spájaním, ale vzájomnými dotykmi, nárazmi a protikladmi.

Palo Macho však nenadväzuje na tradičnú geometriu pravidelného, na líniu nefiguratívnej tvorby, ale aj geometriu nepravidelného, ktorá má svoj pôvod vo figurálnej tvorbe. Figúry na jeho obrazoch sú tvary, ktoré vznikli na základe metodického abstrahovania, to znamená, že na jednej strane pripomínajú ešte figúry, na druhej strane sa stávajú akýmsi nepravidelným geometrickým tvarov, pričom zmysel sa rodí na hranici, ktorá obe strany oddeľuje a len vďaka týmto oddelením je možné vytvoriť ich spojenie.

Keby sme mali sformulovať princíp, ktorý je príznačný pre Machovo umelecké myslenie, tak by bolo možné konštatovať, že ním môže byť princíp ambivalencie, akási zvláštna logika aj – aj, ktorý umožňuje rozohrávať pôsobivú hru významov diela, ktorý núti v divákovi hľadať nové možnosti percepcie artefaktov.